Domeniul asigurărilor vine cu o serie de termeni specializați, care nu sunt la îndemână oricui. Este posibil că la un moment dat să vrei să închei un anumit tip de poliță, însă să nu înțelegi toți termenii folosiți. De aceea, ASIGURA îți pune la dispoziție un dicționar de cuvinte din domeniul asigurărilor, pe care să îl folosești ori de câte ori nu știi ce înseamnă un anumit termen.

Acceptare – Proces de acceptare a unui anumit tip de card de către un comerciant sau de către un terminal automat.
Accident – Un eveniment imprevizibil, independent de voința Asiguratului, care cauzează vătămări corporale, datorită acțiunii bruște asupra organismului a unor factori externi fizici (mecanici, termici, electrici, etc.) sau chimici, cu excepția infecțiilor (virale, bacteriene, fungice etc.). Un eveniment brusc, extern organismului Asiguratului, neprevăzut și neintenționat care a provocat instantaneu Asiguratului o leziune identificabilă de către un medic la locul și momentul producerii.
Acționar semnificativ –
Activități cu risc major – acele activități care, prin caracteristicile lor, antrenează un risc major pentru apariția unei cereri de despăgubire; aceste activități pot fi, în înțelesul prezentelor condiții de asigurare: sporturi care implică zborul (altul decât cel în calitate de pasager), sporturi acvatice (cu motor), alpinism, scufundări acvatice.
Activul net personal – reprezintă sumă acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond
Activul net total al unui fond de pensii – reprezintă valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la o anumită data
Agent de asigurare – Persoană fizică sau juridical abilitată, în bază autorizării asiguratorului, să negocieze sau să încheie, în numele și în contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu terții.
Agenție de turism – Unitatea specializată care oferă și vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
Alunecare de teren – Mișcare lînă a terenului, fără a întâmpina rezistentă, în urmă unor mișcări tectonice sau a eroziunii naturale.
An agricol – Perioadă de la însămânțat / plantat până la recoltare.
An de asigurare – Perioadă dintre două aniversări consecutive ale contractului de asigurare.
Aniversarea poliței – Fiecare aniversare a datei încheierii contractului de asigurare
Antecontract – Convenția prin care una din părți sau ambele părți se obligă să încheie în viitor un anumit contract al cărui conținut esențial este determinat în prezent. Este deci un acord de voința prealabil perfectării altui contract, acord ce are că obiect asumarea obligației de a face, adică de a perfectă ulterior contractul promis, în condițiile convenite prin respectivul acord prealabil.
Anuitate – Suma de bani plătită anual, o anumită perioadă de timp de către debitor, pentru rambursarea unei sume de bani. Anuitatile pot fi anticipate (la începutul perioadei: luna, trimestru, semestru, an) sau posticipate (plată are loc la sfârșitul perioadei: luna, trimestru, semestru, an).
Apa de conductă – Apa scursă din instalațiile de apa în urmă unor avarii accidentale la acestea sau operația de dărâmare ori evacuare în urmă scurgerii apei. Prin instalații de apa se înțeleg următoarele: conducte de alimentare cu apa, dotări legate de rețeaua de conducte (obiecte sanitare, armături etc.), instalații de încălzire cu apa caldă sau abur, instalații de climatizare și instalații de stingere a incendiilor.
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – Bază de date la nivel național care asigură înscrierea și accesul la informațiile înscrise cu privire la avizele de garanție.
Asigurare – Contractul de asigurare, reglementat de Poliță, de Cererea-chestionar și Condițiile de asigurare, de Specificație și de orice alt act adițional atașat contractului de asigurare.
Asigurare de viață – Un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurări primește o sumă specificată (suma asigurată) în urma decesului asiguratului.
Asigurare tip “toate riscurile” – O acoperire ce nu se limitează doar la evenimente asigurate indicate expres (așa cum este cazul la polița clasică), fiind despăgubite orice tip de daune – distrugeri și avarieri produse din orice cauza, cu excepția celor indicate în mod expres că fiind excluse.
Asigurat – Persoană a cărei viață constituie obiectul asigurării.
Asigurator – Compania de asigurări – AVIVA Asigurări de Viață S.A.
ATM – Automatic Teller Machine – bancomat sau terminal automat, care oferă posibilitatea clienților de a retrage numerar de pe un card și de a efectuă anumite tranzacții bancare prin intermediul cardului. Este important de știut că multe bănci percep comision pentru tranzacții atunci când se folosește ATM-ul unei alte bănci.
Autentificare – Proces menit să securizeze tranzacțiile, prin care, destinatarul unui mesaj referitor la o plată poate verifică dacă mesajul este real, dacă a fost primit în formă în care a fost trimis și dacă provine din sursă menționată.
Autorizare – Proces prin care solicitarea de efectuare a unei tranzacții este aprobată sau respinsă. Decizia de a aprobă sau a refuză o tranzacție este luată de către bancă emitentă sau de către o tertă parte acționând în numele emitentului.
Avalanșă de zăpadă – Masă de zăpada care se desprinde de pe coastă unui munte și alunecă spre vale.
Bancă acceptatoare – Instituție sau furnizor de servicii partener care primește informații referitoare la o tranzacție pe cârd de la un comerciant sau un alt acceptator de trimite informațiile departe într-un sistem de .
Bancă emitentă – Instituție care emite către persoane fizice juridice, gestionează conturile de , autorizează tranzacții garantează către acceptatori, pentru tranzacțiile valide.
Beneficiar – desemnată contractul de asigurare încaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat.
Beneficiar garanție – Subiectul căruia este despăgubirea, respectiv scrisorii de garanție , cesionate toate drepturile decurgând din contractul de asigurare.
Birou – Organizația care este Consiliului Birourilor care fost conform Recomandării nr.5.
Birou de asistență – Biroul care este autorizat gestioneze regularizeze o reclamație.
Birou de carte funciară – Compartiment auxiliar , care are obiect de activitate înscrierea funciară actelor faptelor juridice referitoare la imobile.
Birou emitent – Biroul – birou plătitor – (și/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare și care este răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor Biroului gestionar, în conformitate cu prevederile Convenției Tip Interbirouri.
Birou gestionar – Biroul (și/sau un membru al acelui Birou care acționează sub autorizarea acestuia) care are răspunderea, în țara să proprie, pentru gestionarea și regularizarea daunelor în conformitate cu prevederile Convenției Interbirouri și legislației naționale.
Biroul de credit – Instituție privată, având că acționari băncile comerciale care au întocmit o bază de date administrată de acesta și care cuprinde informații legate de creditele contractate de persoane fizice; informațiile sunt utilizate de către bănci la analiză dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potențialilor clienți.
Boală – Orice afecțiune sau suferința care a fost diagnosticată prin examinare directă de către un medic, probată prin rapoarte clinice, radiologice, histologice sau de laborator, rapoartele în cauza fiind acceptate de Asigurator.
Boală profesională – Afecțiunea care se produce că urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
Bolile profesionale – În sensul Legii protecției muncii 90/1996 și a Normei Metodologice privind declararea, cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesional din 10.09.1996 sunt afecțiunile care se produc că urmare a exercitării unei meserii sau a unei profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. Bolile profesionale, ale căror cercetare, declarare și evidența sunt obligatorii, sunt cele prevăzute în anexele la Normă Metodologică menționată mai sus.
Bonificații – Reduceri ale primelor de asigurare, în anumite condiții.
BUBOR – Rată medie a dobânzii pentru împrumuturile acordate pe piață interbancară; rată dobânzii percepute de o bancă pentru creditele acordate este întotdeauna mai mare decât BUBOR, întrucât din suma încasata bancă trebuie să acopere costul resurselor obținute din credite pe piață interbancară.
Bunuri gata de funcționare – Bunurile sunt considerate că fiind gata de funcționare de îndată ce procesul normal de funcționare poate să început – se cere, după ce au fost supuse cu succes unei testări funcționale
Cadastru – de inventar funciar alcătuit dintr-un registru public (registru cadastral) din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localități. Servește la identificarea evidențierea imobilelor pe categorii de , la stabilirea impozitelor la întocmirea la zi funciare. Vezi Legea nr. 7/1996 cadastrului publicității imobiliare, care abrogat, printre altele, Decretul-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare.
Câine agresiv – Orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locurile publice sau private precum și orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
Câini periculoși – Câinii aparținând anumitor rase stabilite de legislația în vigoare.
Călător – Persoană aflată în mijlocul de transport al Asiguratului posesoare a unui bilet sau a unei legitimatii de călătorie valabilă, precum și persoană aflată în incintă sau spațiile special amenajate pentru prestația de transport (autogări, stații etc.), în scopul efectuării sau la terminarea călătoriilor.
Card bancar – Card de plastic care permite titularului obținerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) și achiziționarea de bunuri și servicii cu plată în sistem electronic la POS în supermarket-uri, magazine, stații de benzinărie precum și diverse plăți sau transferuri electronice de la ATM-urile băncii emitente.
Card business – Card destinat companiilor, utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în interes de serviciu; pe card figurează atât numele posesorului, cât și al companiei angajatoare.
Card contrafăcut – Card realizat fraudulos, care conține mărcile organizațiilor de plată imprimate, care poate apărea că un card autentic, dar care are date de cont sau identificare false; cardurile autentice, care au fost ulterior modificate sau alterate.
Card corporate – Card emis de către marile companii, pentru a le permite angajaților acestora să efectueze cheltuieli în interes de serviciu, de cele mai multe ori pentru a plăți cheltuielile de transport.Pe cârd apare atât numele posesorului, cât și al companiei angajatoare.
Card de credit – Card de plată ce indică faptul că deținătorului i-a fost deschisă o linie de credit care îi permite să dobândească bunuri, servicii sau numerar în limită unui plafon stabilit în prealabil. Specific acestui tip de cârd este faptul că titularul poate să efectueze plăți chiar dacă nu are disponibilități contul .
Card de debit – ce permite efectuarea tranzacțiilor disponibilului din contul de . Este alimentat cu numerar (bani) chiar de către deținătorul de angajatorul ( cazul salariilor pe )
Carte funciară – Înscris oficial reprezentând unitatea de sistemul de publicitate cadrul căruia se pe imobile nu pe proprietari. C.F se întocmește mod distinct pentru fiecare imobil cuprinde mențiuni despre toate actele translative constitutive de drepturi imobilului respectiv. Se întocmește se numerotează pe localități.
Categorie de folosință terenului – caracterizare din punct de vedere destinației terenului funcție de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcții, de comunicații, exploatare , etc.
Cauțiune – Contract prin care o fidejusor se de creditorul altei persoane execute obligația celui pentru care garantează, acesta nu o .
Centrala Riscurilor Bancare – Centru de intermediere care gestionează în numele BNR informația de risc bancar și informația despre fraudele cu carduri.
Certificat de Asigurare – Document emis pentru a oferi dovadă existenței asigurării.
Certificat de urbanism – Actul administrativ emis de autoritățile administrației publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic și tehnic al unui imobil stabilite prin evidențele existențe și documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului existențe aprobate. Prin certficatul de urbanism se evidențiază potențialul unui imobil, respectiv gradul de constructibilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și amenajării aprobate.
Cesiunea – Dreptul Contractantului de a obține credite bancare, garantând cu contractul de asigurare.
Charge back – Procedura specifică, prin care o bancă emitentă poate reclama valoarea parțială sau integrală a unei tranzacții de la acceptator; se folosește atunci când o tranzacție efectuată este contestată de către posesorul de card, pentru motive care justifică returnarea banilor.
Charge card – Un card de plată pentru care toate tranzacțiile efectuate pe o anumită perioadă de timp (de obicei o luna) sunt raportate pe un singur document, posesorul cardului achita, la finalul perioadei, toate tranzacțiile respective, pe bază documentului primit.
Cheltuieli de livrare – Cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru împachetare și ambalare, transport, instalare, punere în funcțiune, taxe și impozite.
Cheltuieli de repatriere – Cheltuielile efectuate de turist după întreruperea de către asigurat a derulării contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru că turistul să se poată întoarce la punctul originar de plecare din România, în condiții de confort și preț similare celor contractate.
Cheltuieli în legătură cu curățarea locului în caz de daună – Tariful de piață pentru executarea acestui tip de lucrări.
Cheltuieli medicale – Cheltuieli suportate de călător în urmă unui accident de transport care au o legătură cauzală cu acesta, efectuate pentru: examen medical, spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente și pansamente prescrise de medic, radioterapie, terapie termică sau fototerapie, diagnostic radiografic, operații (inclusiv costurile legate de acestea), etc.
Cheltuieli tehnologice – Cheltuielile directe de producție aferente producției asigurate.
Chip card – Card ce are inclus un circuit integrat sau un chip și care este în măsură să proceseze atât tranzacții bazate pe chip, cât și tranzacții bazate pe bandă magnetică. Chip cardurile oferă, un nivel ridicat de securizare.
Cifra de afaceri – Valoarea monetară a muncii depuse sau a bunurilor vândute într-o anumită perioadă de timp. Cifra de afaceri reflectă nivelul de activitate dintr-o firmă și poate fi folosită că unitate de expunere (de exemplu asigurarea de răspundere civilă a producătorului).
Cirrus – Program internațional de utilizare în comun a unei rețele de bancomate; este deținut de Mastercard și operat de Cirrus System Incorporate. Rețeaua de bancomate Cirrus permite posesorilor de carduri accesul la numerar, la nivel internațional.
Clearing – Sistem de plată prin compensare, fără numerar.
Co-branded – Card emis de o bancă împreună cu o societate comercială și care poartă mărcile ambelor organizații, cardurile co-branded sunt orientate către bază de clienți a unui anumit comerciant, furnizor de servicii sau a unei alte organizații comerciale.
Codebitor – Participant la credit, ale cărui venituri sunt luate în considerare, alături de cele ale solicitantului de credit pentru obținerea unei sume mai mari.
Codificare cadastrală – operațiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoaștere unică a corpurilor de proprietate în raport cu proprietarul.
Coliziune cu autovehicule – Impact nemijlocit al autovehiculelor cu bunurile asigurate.
Comercianți – Denumire generică pentru magazine, persoane, firme sau corporații care semnează cu băncile acorduri în vederea acceptării la plată a cardurilor de plată (de debit și/sau de credit).
Comerț electronic (e-commerce) – Mod de a conduce activitățile de comerț folosind mijloace digitale; include folosirea Internetului, a televiziunii interactive sau a terminalelor mobile.
Comision administrare / gestiune credit – Serviciile și operațiunile pe care bancă le realizează pe durată creditului sunt comisionate cu o sumă din valoarea creditului. Este calculat procentual la șoldul creditului și pl?tibil o data pe an la aniversarea creditului.
Comisionar – Persoană juridică, căreia în bază unui contract de comision încheiat cu Asiguratul i se predau în sistem de custodie, mărfurile prevăzute în contractul de comision.
Comision de acordare – Calculat procentual la valoarea creditului pl?tibil de c?tre împrumutat la data primei trageri.
Comision de analiză / instrumentare – Perceput o singură data pentru analiză dosarului.
Comision de întârziere la plată – Se aplică în cazul în care titularul de credit nu achita rată la data scadență.
Comision de rambursare anticipată – Plată în avans a debitului mai devreme decât termenul contractual. Este calculat procentual la suma rambursată în avans și plătibil la data rambursării sumei în avans.
Comision de risc – Calculat la sumă creditului la data acordării, datorită creșterii volumului de credite.
Comision neutilizare credit – Se percepe asupra acelei părți a creditului ce nu a fost trasă.
Comision retragere numerar – În cazul în care sumă creditului se retrage cash.
Comision schimbare scadență – Se percepe în cazul în care titularul creditului schimbă data de scadență a creditului de către .
Companie – Societatea , din formele prevăzute de Legea 31/1990, regia , societatea non-profit, incluzând toate filialele sucursalele acestora.
Concesiune – Operație având finalitate punerea valoare unor activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome terenuri proprietate de stat.
Condițiile USER (Uniunea Societăților de Expediții din România) – Condițiile generale care reglementează activitatea caselor de expediții din România.
Condiții medicale pre-existente – Orice boală sau leziune care: – a fost diagnosticată de un medic sau a necesitat tratament medical (inclusiv prescrierea de medicamente) înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract ; – s-a manifestat prin simptome sau semne – consemnate de o autoritate medicală legală sau probate cu martori – anterior intrării în vigoare a prezentului contract, motiv pentru care o persoană normală și prudența ar fi apelat la consult sau tratament medical.
Cont bancar – Aranjament de depunere și păstrare a banilor într-o bancă.
Cont curent – Cont destinat operațiunilor curente de încasări și plăți.
Cont de card – Cont deschis prin contractul de cârd și în anumite situații(carduri de credit) oferă posibilitatea obținerii unei descoperiri de cont de la nivelul unui venit mediu lunar până la 5-6 venituri lunare.
Contractant – Persoană fizică sau juridică, alta decît Asiguratul, care semnează cu ASTRA S.A. Polița de asigurare, obligindu-se să plătească prima de asigurare și să respecte obligațiile care îi revin prin contract. Noțiunea de Contractant se identifică cu noțiunea de Asigurat atunci cînd este vorba de una și aceeași persoană, caz în care se folosește termenul de Asigurat.
Contract de achiziție publică – Contract încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractanta și contractant și având că obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări de construcții.
Contract de asigurare – Polița de asigurare, Condițiile generale și/sau speciale de asigurare, precum și anexele la Poliță (Cererea de asigurare, Raportul inspecției de risc, Specificația, Fișele tehnologice, alte acte sau documente adiționale).
Contract de comision – Contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) predă Comisionarului spre comercializare (distribuție) în sistem de custodie, marfă stabilită în prin contract.
Contract de comodat – Contract prin care o persoană numită comodant, remite, spre folosință temporară, unei alte persoane numită comodatar, un lucru cu obligația pentru acesta din urmă de al restitui în natură, în individualitatea să.
Contract de donație – Contract solemn, unilateral și cu titlu gratuit prin care una din părți, numită donator, își micșorează actual și revocabil, cu intenție , patrimoniul cu un drept (real de ), mărind corespunzător patrimoniul celeilalte , donatar, cu același drept, fără primească ceva schimb.
Contract de întreținere – Contract virtutea din întreținut înstrăinează un bun plătește o de bani ( capital) celeilalte , întreținător, care se schimb,-asigure întreținerea (adică toate cele necesare traiului), pe întregii vieți, iar la deces o înmormânteze după .
Contract de locațiune – Contractul virtutea căruia o locator se asigure altei persoane locatar unui lucru prestarea unui serviciu pe o de timp , schimbul unui preț corespunzător.
Contract de management – Acordul de voință dintre o persoană juridică ce desfășoară o activitate economică, în calitate de proprietar, și un manager căruia îi este încredințată organizarea, gestionarea și conducerea activității proprietarului în bază unor obiective și criterii de performanță cuantificabile, în schimbul unei plăți și încheiat conform normelor legale în vigoare.
Contract de mandat – Contract în virtutea căruia o persoană numită mandatar se obligă să facă ceva pe seama altei persoane, numită mandant, de la care a primit o împuternicire în acest scop.
Contract de rentă viageră – contract prin efectul căruia o persoană numită credirentier, înstrăinează un bun sau plătește o sumă de bani (numită capital) către o altă persoană numită debirentier, care se obligă, în schimb, să efectueze în favoarea celei dintâi o prestație periodică în bani, numită rentă viageră, până la decesul acesteia.
Contract de schimb – Contract prin care părțile, numită copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.
Contract de sublocațiune – Acord de voințe în temeiul căruia locatarul care a dobândit folosință temporară a unui bun pe bază unui contract de locațiune subinchiriaza acel bun unui terț (sublocatar) care se obligă să plătească chirie.
Contract de transport de mărfuri pe calea ferată – Convenția încheiată între un client și Asigurat pentru deplasarea în spațiu a mărfurilor, contra unui preț, în condițiile Regulamentului de transport aplicabil.
Contract redus – Contractul de asigurare după reducerea sa.
Contractul de călătorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) – Acordul de voința dintre asigurat și turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist și eliberarea documentelor de plată și a documentelor de călătorie de către asigurat.
Convalescență – Perioadă imediat următoare unei spitalizări în care Asiguratul se află într-o stare de recuperare fizică și psihică.
Convenția “CMR” – Reprezintă “Conventia privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe sosele”, la care România este parte.
Corp clădire – parte componența a unei clădiri, delimitată după următoarele criterii: -> sistemul arhitectonic și constructiv determinat de fațade și materialele de construcție a pereților exteriori; -> intrarea separată în clădire; -> independența și regimul diferit de înălțime față de alte clădiri alăturate
Crater – Bazin asemănător unei gropi la suprafața pămîntului și care este rezultatul eroziunii și erupției de petrol, curgerii de .
Credit imobiliar – Credit acordat pe termen mediu lung pentru achiziții, amenajări reparații de bunuri imobiliare cu destinație de , efectuate fie de (persoane fizice juridice), fie de promotori imobiliari (persoane juridice specializate). funcție de inițiatorii proiectelor de beneficiarii creditelor, creditele pentru bunuri imobiliare fi: credite , credite promotor.
Credit ipotecar – Reprezintă unul din cele mai importante tipuri de credite, fiind o modalitate principală de sprijinire și implicit de dezvoltare a proprietății imobiliare. Sunt două tipuri de credit ipotecar: credit ipotecar cu dobândă fixă și credit ipotecar cu dobândă variabilă. Contractul de credit ipotecar prevede mai multe clauze, cele mai importante fiind: 1. proprietatea care servește drept garanție a rambursării; 2. condiții de remunerare a capitalului – dobândă; 3. termenele/scadențele de rambursare 4. circumstanțele în care datorită nerespectării clauzelor contractuale debitorul își poate pierde proprietatea.
Credit personal – Credit acordat de către o bancă pe bază încrederii în solvabilitatea debitorului; nu se solicită alte garanții reale.
Credit scoring – Modalitatea prin care o bancă emitentă poate evalua bonitatea unui potențial posesor de card.
Creditul bancar – Reprezintă împrumutul dat în bani de către bănci persoanelor juridice și fizice.
Creditul comercial – Este împrumutul dat în bani persoanelor fizice și reprezintă o plată în rate a prețului acordată de către Asigurat (furnizor de mărfuri, vânzător), că o facilitate, clienților, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între ei.
Creditul punte – Împrumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienți eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesară pentru a constitui avansul la achiziționarea imobilului, dar au o proprietate imobiliară (apartament sau casă) pe care intenționează să o vândă pentru a constitui avansul.
Cuantumul garanției (pentru societățile comerciale care sunt proprietare de nave) – Valoare ce se stabilește în funcție de numărul de nave aflate în managementul propriu, însumat cu numărul de nave având la bord personal navigant român, aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice străine.
Cuantumul prejudiciului – Reprezintă contravaloarea răspunderilor, costurile și cheltuielile în sarcină Asiguratului rezultate în urmă producerii unui eveniment asigurat.
Culpă – Vinovăția Asiguratului, manifestată sub formă imprudenței sau neglijenței, care a cauzat un prejudiciu unei terțe persoane.
Curieri – Persoanele din serviciul asiguratului în vârstă de cel puțin 21 ani și îndeplinind condițiile prevăzute de lege pentru gestionări, efectuând transportul valorilor, respectiv transportând valori în exercitarea atribuțiilor lor de casieri, curieri, încasatori, gestionri, achizitori, etc.
Cutremur de pământ – Mișcare seismică bruscă a scoarței terestre, orizontală, verticală sau de torsiune, datorată unui dezechilibru fizic produs în interiorul acesteia, având origine vulcanica, tectonică sau de prăbușire.
Data începerii asigurării – Data la care intră în vigoare contractul de asigurare.
Data normală de includere în grupul desemnat – Cea dintâi data la care un Asigurat satisface condițiile de eligibilitate ale contractului.
Datorie netă – Valoarea totală a creditelor, inclusiv dobânzile aferente, din care se scad, după caz, următoarele: sumele (avansurile) achitate de clienți; garanțiile lichide: depozite constituite la bănci, scrisori de garanție bancară etc.; alte lichidități puse la dispoziția creditorului pentru garantarea rambursării creditului.
Daună – Prejudicial material ori financiar apărut în producerii riscului asigurat.
Daună (pagubă) parțială – Avarierea sau furtul unor părți componente ale bunurilor asigurate, astfel încât readucerea în starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi făcută prin repararea, recondiționarea sau înlocuirea unor părți componente.
Daună (pagubă) totală – Furtul sau avarierea bunurilor asigurate într-un asemenea grad încât refacerea prin repararea, înlocuirea ori recondiționarea părților sau pieselor componente nu mai este posibilă ori costul acestora ar depăși 85 % din sumă asigurată.
Debitare directă – Încasarea automată la scadențe, a sumelor datorate pentru un credit, dintr-un cont curent conform unui acord prealabil.
Debitor – Persoană fizică sau juridică care a primit o sumă de bani sau alte valori de la creditor, și care are obligația de a le restitui la un anumit termen, stabilit de comun acord între părți.
Debitul – Sumele achitate și/sau cheltuielile de repatriere. în cazul în care plată de către turist a serviciilor contractate cu agenția de turism a fost făcută în lei, debitul se actualizează în funcție de rată inflației
Decesul – Înregistrat că urmare a unui accident de autovehicul presupune decesul persoanei aflate sub incidență asigurării imediat sau după un interval de timp de cel mult 1 an de la data accidentului și este confirmat, în baza unui certificat medico-legal, că fiind datorat accidentului suferit.
Decontare – Plată fără numerar, procesul prin care se realizează un schimb de fonduri între instituțiile financiare partenere, pentru a acoperi valoarea tranzacțiilor monetare și a taxelor aferente, derulate și autorizate într-un interval de o zi.
Descoperire de cont – Facilitate de creditare acordată de către o bancă clientului sau și care constă în posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decât cea existența. Se mai numește overdraft.
Despăgubire – Sumă plătită de Asigurator, după caz, Asiguratului sau Beneficiarului asigurării, pentru daunele produse în urmă manifestării riscurilor asigurate.
Diagnosticare – Identificarea clară a naturii și identității bolii, prin analizarea simptomelor și evoluției bolii în cauza, precum și prin analizarea rezultatelor analizelor de laborator sau bioptice; diagnosticarea se va realiză într-un spital autorizat de către un medic specialist, astfel încât acest diagnostic să poată fi recunoscut și agreat de către autoritățile medicale române
Dobândă anuală efectivă (DAE) – Dobândă anuală efectivă calculată cazul creditelor de consum include costurile suportate de cazul contractării unui credit. exact ceea ce trebuie plătit de creditului: , costul aferent asigurării, comision dosar. nu se folosește pentru calculul unui credit, ci servește termen de comparație diversele oferte de credit.
Documente de transport – Scrisoare de alte documente asemănătoare.
Document FIATA – Document instituit de FIATA ( Caselor de Expediții) emis de Uniunea Societăților de Expediție din pentru uzul expeditorilor de mărfuri. cazul organizării unui transport de mărfuri sub acoperirea unui document FIATA.
Drum public
Durata efectivă de acoperire – Intervalul zilnic orar care Asiguratul beneficiază de prestațiile garantate prin contractul de asigurare.
Eveniment asigurat – Riscul asigurat, definit în condițiile contractuale din producerea căruia au rezultat daune asupra interesului asigurat; manifestarea actului de imprudentă sau neglijență, comis de Asigurat sau de prepușii acestuia în perioada asigurată, care a cauzat prejudicii unui terț.
Eveniment neprevăzut – Se consideră că un eveniment este neprevăzut, dacă Asiguratul sau reprezentanții săi nu au putut să-l prevadă la timp, înainte de producerea lui.
Excedent – Suma care poate fi acordată suplimentar de Asigurator Beneficiarului sau Contractantului asigurării reprezentând participarea la beneficiile realizate prin investirea rezervelor.
Explozie – Eliberarea bruscă de energie provocată de tendința unor gaze sau a aburilor de a se dilata. Explozia unui rezervor (cazan, conductă, s.a.m.d.) poate fi considerată că atare numai dacă pereții acestuia sunt fisurați în așa măsură, încât are loc o echilibrare bruscă a presiunii din interiorul și din exteriorul rezervorului sau: evacuare bruscă, accidentală, necontrolată și continuă de fluide și substanțe la nivelul suprafeței pămîntului sau fundului apei, urmată de curgere continuă și necontrolată și datorată presiunii subterane.
Extras de cont – Document bancar eliberat clienților, în care sunt evidențiate toate operațiunile de încasări și plăți efectuate într-o anumită perioadă, prin conturile deschise de clienți la bancă.
Falimentul – Procedura judiciară de executare silită a bunurilor din averea asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
Forță majoră – Situație invocată de una dintre părți, dovedită cu documente emise de autoritățile publice competențe, imprevizibilă, insurmontabilă și independența de voința părților, exoneratoare de răspundere.
Franșiză – Partea de daună care rămâne în sarcină Asiguratului și care se deduce din cuantumul despăgubirii pentru fiecare eveniment asigurat.
Franșiză temporală – Perioada de timp calculată în număr de zile sau săptămâni și menționată în Poliță, pentru care nu se plătesc nici un fel de sume asigurate sau compensații.
Furt prin acte de tâlhărie – Furtul săvârșit de o persoană sau un grup de persoane care: folosește Asiguratului unui prepus Asiguratului forțându-l abandoneze bunurile asigurate; prin amenințarea cu vătămarea moartea, clădirea locul unde se bunurile asigurate, Asiguratul prepusul abandoneze bunurile asigurate; datorită acțiunii prin amenințare / accidentare anulează de asiguratului prepusului cu scopul de-însuși bunurile asigurate.
Furt prin efracție – Furtul în urma căruia rămân urme că făptuitorii l-au săvârșit, intrând în încăperea încuiată prin spargerea pereților, ușilor, legăturilor sau dispozitivelor de închidere (broaște, chei, lacăte, zăvoare, etc).
Furtună – Mișcare a aerului determinată de starea vremii, cu o viteză minimă a vântului de 8. Dacă la locul pagubei nu se mai poate constată această viteză după producerea evenimentului, viteză va fi considerată că reprezentativă în cazul în care Asiguartul va dovedi că mișcarea aerului a produs pagube similare la bunuri și construcții la fel de rezistente aflate în împrejurimi sau dacă pagubă a putut fi produsă numai prin furtună, avându-se în vedere construcția ireproșabilă a clădirii asigurate sau a clădirii în care se găsesc bunuri asigurate.
Garant – Persoană fizică sau juridică care garantează cu veniturile sau cu bunurile sale o obligație a unui debitor față de creditorul sau. Garantul este obligat să plătească în locul debitorului în cazul în care acesta nu își onorează obligațiile.
Garanție – Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat în favoarea unui creditor că asigurare a îndeplinirii obligațiilor de plată de către debitor; poate fi și un angajament de plată al unei persoane că va plăti datoriile unei alteia incapabile să le onoreze.
Garanție bancară de bună execuție – Depozit valoric pus la dispoziție autorității contractante de către ofertantul căruia i s-a atribuit contractul de achiziție publică.
Grevă – Încetarea organizată a activității unei părți importante a angajaților unei societăți în scopul de a impune revendicări de ordin economic sau politic.
Grindină – Precipitație atmosferică formată din particule mici de gheață.
Imprudentă – Formă de manifestare a culpei Asiguratului și/sau a prepușilor săi, care deși prevăzut posibilitatea producerii unui prejudiciu urmare activității desfășurate, nu l- acceptat, socotind fără temei acesta nu se produce.
Incendiu – Focul care luat naștere locului destinat lui pe care l- părăsit care este stare se extindă prin propria putere.
Indemnizație de șomaj – O compensație veniturilor Asiguratului urmare pierderii locului de ; Noțiunea de șomer se doar la acele persoane cărora le- încetat contractul individual de / raporturile de serviciu / mandatul din motive neimputabile lor.
Indemnizație zilnică – pe care Asiguratul este îndreptățit o primească pentru fiecare zi de spitalizare, conform condițiilor de asigurare.
Indemnizație de asigurare – Suma efectivă plătită de Asigurator Beneficiarului că urmare a producerii evenimentului asigurat.
Insolvabilitatea – Situația care asiguratul nu debitul termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de către acesta documentelor justificative de la turist întrerupe unilateral acordarea serviciilor.
Inspecție de risc – Vizualizarea verificarea stării generale, precum conformitatea documentelor prezentate, ale autovehiculelor aflate sub asigurării.
Inundație – Acoperirea unei porțiuni de uscat cu o cantitate de . despăgubiri aceste cazuri pentru bunurile distruse total parțial, pagubele înregistrate urmare acțiunii nemijlocite apei provenite din inundații.
Invaliditate economică – Diminuarea capacității de muncă a Asiguratului că urmare a unei invalidități fiziologice. Invaliditatea economică se cuantifică de Asigurator ținând seama de profesia exercitată de Asigurat și de capacitatea să de readaptare la o activitate profesională compatibilă cu instruirea, posibilitățile fizico-intelectuale și situația să socială în condiții economice normale.
Invaliditate fiziologică – Diminuarea integrității corporale sau intelectuale a Asiguratului. Invaliditatea fiziologică va fi cuantificată de Asigurator conform condițiilor de asigurare, ținând seamă de baremul oficial de invaliditate și jurisprudență românească în materie.
Invaliditate parțială permanentă – Orice stare de invaliditate permanență cuantificată de Scară Continental.
Invaliditate permanentă – O diminuare a integrității corporale sau intelectuale a Asiguratului care-l împiedică să-și exercite profesia sau oricare altă activitate aducătoare de venituri; Nu este susceptibila de ameliorări, a fost fixată definitiv conform dispozițiilor legale în vigoare și a fost confirmată de un medic agreat de Asigurator.
Invaliditate totală – Invaliditatea este considerată totală atunci când procentul de invaliditate economică / fiziologică atinge cel puțin 67%.
Leasing – Operațiune prin care o parte, denumită locator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părți, denumită Utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăti periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al Utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
Leziunea – O afectare a organelor interne sau externe, a vaselor sanguine sau diferitelor aparate și sisteme, cu caracter brusc și neprevăzut, suferită de Asigurat pe perioadă de valabilitate a contractului de asigurare.
Licență de turism – Documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turiști.
Limită de răspundere pe eveniment – Valoarea totală a răspunderii la producerea unui singur eveniment
Limită fără exigențe medicale – Sumă asigurată (prestația) maximă, indiferent de risc, acceptată pentru un membru fără exigențe medicale.
Limita răspunderii – Cuantumul maxim al sumei pe care Asiguratorul o poate plăti Asiguratului, în cazul producerii unui eveniment asigurat respectiv, limita maximă până la care ASTRA răspunde în cazul producerii evenimentului asigurat în timpul perioadei de asigurare.
Localul Asiguratului – Camerele, clădirile spațiul din perimetrul societății așa cum este prezentat Specificație.
de trăsnet – Trecerea efectelor trăsnetului bunurilor.
Lucrări de construcții-montaj – Totalitatea lucrărilor executate într-un șantier de construcții pe de proiect tehnic, devize economice autorizație de construire, care decontate prin situații de lucrări, pentru realizarea unui proiect de investiții care are obiectiv final realizarea unei clădiri construcții inginerești noi unor intervenții la clădiri construcții inginerești .
Marfă – Orice produs care, conform prevederilor legale, poate obiectul livrării contractului de transport.
Medic – O persoană posesoare a unei licențe, recunoscută sau eliberată de autoritățile statului român, corespunzătoare practicării legale a medicinei pe teritoriul României în calitate de medic sau chirurg.
Medic agreat – Medic indicat în mod expres de Asigurator, a cărui identitate este accesibilă Asiguratului la data aderării acestuia la contract.
Membru – Înseamnă o societate de asigurare sau un grup de asiguratori, membru al unui Birou.
Navă – Navă maritimă sau de ape interioare aflată în proprietatea Asiguratului, precum și cea închiriată sau primită în custodie, care este înmatriculată în registrele Căpităniilor de port românești, aptă pentru operare și autorizata să efectueze transporturi de călători pe căile navigabile și pe apele interioare românești.
Neglijență – Formă de manifestare a culpei Asiguratului și/sau a prepușilor săi, care nu a prevăzut posibilitatea producerii unui prejudiciu că urmare a activității desfășurate, deși trebuia și putea să-l prevadă.
Neglijență în operare – Formă de manifestare a culpei Asiguratului sau prepușilor săi, care nu a prevăzut posibilitatea producerii unui prejudiciu la bunul sau bunurile care fac obiectul prezentului contract.
Omisiunea – Fapta Asiguratului, săvârșită personal de persoană fizică sau prin prepușii săi în cazul societății civile profesionale, că urmare a trecerii cu vederea, neglijenței, în sensul îndeplinirii unor îndatoriri legale ce îi incubă în virtutea obligațiilor sale profesionale.
Pachetul de servicii turistice – Combinația prestabilită a cel puțin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiția că durată neîntreruptă a acestora să depășească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, și anume transport, cazare și alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora și care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi alimentație, tratament balnear, agrement și altele asemenea.
Pagubă – Contravaloarea daunei suferite de asigurat.
Paritate – Curs de schimb.
Perioadă asigurată – pe parcursul căruia , schimbul încasării primei de asigurare, preia răspundere riscurile asigurate reprezintă intervalul de timp dintre 0 zilei care contractul de asigurare vigoare 24 ultimei zile perioadei pentru care-încheiat de asigurare -plătit de asigurare.
Perioada de asigurare a poliței – Intervalul de timp egal cu perioadă de valabilitate a contractului de leasing.
Perioada decontată – Perioadă de timp pentru care s-a plătit prima de asigurare și la sfârșitul căreia se face regularizarea acesteia în funcție de veniturile efectiv realizate.
Perioada de generare a creanțelor – Intervalul de timp pentru care s-a încheiat convenția cadru de asigurare.
Perioada de grație – Interval de timp convenit între împrumutător și împrumutat și cuprins între momentul utilizării creditului obținut și data începerii rambursării acestuia. Perioadă de grație este acordată de către bănci, în special, la creditele pentru investiții până la punerea acestora în funcțiune, sau la creditul contractat prin intermediul unui cârd de credit. În perioadă de grație, împrumutatul nu are obligații de restituit, iar în unele cazuri, în funcție de acordul părților, nici obligații de achitare a dobânzii, care se calculează și pentru această perioadă dar care urmează să fie achitată ulterior.
Perioada de plată a rentelor – Intervalul de timp ce debutează odată cu expirarea contractului. în acest interval Societatea plătește Asiguratului sau Beneficiarului rentă
Poliță de asigurare – Documentul emis de Asigurator în bază și cu respectarea prezențelor condiții de asigurare și a convenției cadru de asigurare, prin care se stabilesc condițiile specifice (limită răspunderii/poliță, perioadă de asigurare, prima de asigurare, franșiză) în care se încheie asigurarea unui risc specificat. Această cuprinde: formularul de poliță, condițiile de asigurare precum și alte anexe sau suplimente care sunt convenite între Asigurat și Asigurator că făcând parte din Contractul de asigurare.
Preț de cumpărare (în cazul contractelor de tip Unit Linked) – Prețul prin care un unit este cumpărat de către contractantul asigurării.
Preț de vânzare (în cazul contractelor de tip Unit Linked) – Prețul prin care un unit este vândut de către contractantul asigurării.
Prima de asigurare – Sumă (în lei) ce trebuie plătită de către Contractant conform tabelului de prime în schimbul preluării de către ASIGURATOR a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unică: Contractantul plătește anticipat o singură sumă pentru întreagă perioadă de asigurare sau fracționara: Contractantul plătește o sumă fixă la interval de 3, 6 sau 12 luni
Prima eșalonată – Prima de asigurare plătibilă la date specificate în poliță de asigurare de-a lungul perioadei de plată a primelor.
Prima suplimentară (în cazul contractelor de tip Unit Linked) – Prima plătită sub formă unei prime unice, separat de prima eșalonată.
Prima unică – Prima plătită integral – în momentul încheierii contractului de asigurare – pentru toată perioadă asigurată.
Proiect – Documentația tehnico-economică ce se realizează de către personalul de specialitate al Asiguratului, în cadrul relațiilor contractuale cu un terț beneficiar. Proiectul se poate prezența în diferite faze: studiu de fezabilitate, studiu tehnico-economic, proiect/detalii de execuție, devize de lucrări, note de șantier, breviare de calcul, desene și orice alte documentații realizate în compartimentele de specialitate ale Asiguratului.
Proporția de alocare a primei (în cazul contractelor de tip Unit Linked) – Modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investiții.
Răspunderea civilă profesională – Obligația Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpă să, prin comiterea unor acte de imprudentă sau neglijență, în desfășurarea activității sale profesionale.
Răspundere civilă a proprietarului sau deținătorului temporar de câini – Obligația acestuia de reparare a prejudiciului cauzat unei terțe persoane că urmare a atacului sau comportamentului agresiv al câinelui.
Reclamație – Una sau mai multe cereri de despăgubire ale unor terți implicați în același accident, împotrivă unui asigurat, sau asiguratorului sau sau Biroului gestionar, a cărui responsabilitate trebuie, conform legii din țara în care s-a petrecut accidentul, să fie acoperită printr-o asigurare ale cărei condiții și limitări sunt conținute de Poliță de Asigurare și sunt permise de acea lege.
Rentă – Sumă pe care Asiguratorul se obligă să o plătească periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, în cazul decesului Asiguratului în perioadă de asigurare, conform planului de pensie stabilit în cererea de asigurare a pensiei private.
Reprezentanți – Proprietarul, acționarii și alte persoane alese sau numite în conformitate cu prevederile legale și autorizate să reprezinte Asiguratul.
Rezervă – de bani pe care Societatea este -dețină orice moment pentru face obligațiilor care- revin conform contractului de asigurare.
Risc – Eveniment viitor, posibil dar incert, având drept o .
Risc asigurat – Posibilitatea survenirii unui eveniment menționat condițiile de asigurare; probabilitatea de manifestare fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (întîmplător), care provoacă pagube.
Risc financiar – Prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadență a redevențelor și a valorii reziduale datorate de Utilizator, că urmare a deteriorării situației financiare a acestuia
Riscuri de tip P&I – Riscuri privind răspunderile, costurile sau cheltuielile ce cad în sarcină armatorilor și/sau operatorilor de nave și prepușilor acestora, rezultate pe timpul exploatării navelor maritime, fluviale sau altor instalații și utilaje plutitoare asimilate navelor.
Scadență – Data la care o obligație devine exigibila și la care trebuie să se plătească o anumită sumă, să se presteze un serviciu.
Societate de leasing – Societatea comercială care are în obiectul de activitate desfășurarea operațiunilor de leasing și un capital social minim, subscris și vărsat integral la înființare, conform legislației în vigoare.
Spitalizare – Staționarea în spital în calitate de pacient internat la recomandarea și sub supravegherea regulată a unui medic.
Spitalizare specifică – Una sau două spitalizări consecutive, datorate aceleiași cauze și neseparate între ele de o perioadă mai lungă de 180 de zile. Două spitalizări datorate aceleiași cauze, separate de o perioadă mai scurtă de 180 de zile se consideră a fi o singură spitalizare specifică. O a treia spitalizare datorată aceleiași cauze că și primele două și apărută la mai puțin de 180 de zile după cea de-a două, va fi considerată și va însemna o nouă spitalizare specifică pentru care va fi valabilă o nouă perioadă de confirmare.
Subasigurare – Situația apărută în urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constată că suma asigurată este mai mică decât valoarea de înlocuire a bunului asigurat.
Subcontractor – Societatea cu care Asiguratul are încheiate contracte pentru îndeplinirea unor obligații prevăzute în contractele cu clienții săi.
Suma asigurată – Sumă înscrisă în poliță de asigurare pe care o primește Beneficiarul în cazul decesului Asiguratului în perioadă de asigurare sau Asiguratul în cazul supraviețuirii; în plus de această, Beneficiarul va mai primi o sumă de bani, al cărui cuantum nu poate fi precizat, rezultată prin valorificarea participării la fondul de beneficii financiare. Sumă pentru care s-a făcut asigurarea reprezintă maximumul răspunderii Asiguratorului în cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Suma asigurată maximă actuală – Valoarea maximă lunară a inventarului viu a tuturor declarațiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.
Suma asigurată maximă lunară planificată – Valoarea maximă lunară planificată a inventarului viu pe întreagă gospodărie, așa cum este trecut în planificare.
Suma asigurată medie actuală – Valoarea totală a inventarului viu din declarațiile lunare pe timpul perioadei de asigurare.
Suma asigurată medie lunară planificată – Valoarea medie lunară planificată a inventarului viu pe întreaga gospodărie, așa cum este trecut în planificare.
Suma asigurată redusă – Nouă valoare a sumei asigurate rezultată în urmă Reducerii Contractului.
Suma de răscumpărare – Valoarea care se va rambursa Contractantului, în cazul în care acesta, datorită incapacității de continuare a plătii primelor sau din alt motiv, cere întreruperea contractului de asigurare înaintea expirării acestuia.
Suspendare – Operația prin care Contractul de asigurare își suspendă producerea efectelor în urma neplății primei de asigurare scadențe după expirarea perioadei de grație.
Terorism – Acțiuni subversive organizate în scopuri ideologice, politice, economice sau sociale, întreprinse de indivizi sau grupuri și orientate împotrivă unor persoane sau organizații economice:cu scopul de a impresiona opinia publică și de a creă impresia unei insecurități sociale (terorism) sau cu scopul de a dezorganiza transportul public sau activitatea societăților prestatoare de servicii sau producătoare (sabotaj).
Trăznet – Impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte.
Unit de acumulare (în cazul produselor de tip Unit Linked) – Un unit cumpărat prin plată primei eșalonate începând cu al doilea an de asigurare sau prin plată unei prime suplimentare.
Unit (în cazul contractelor de tip Unit Linked) – O diviziune a Programelor de Investiții, reprezentând dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor contractuale specificate în poliță de asigurări.
Unit inițial (în cazul produselor de tip Unit Linked) – Unit cumpărat pe durată primului an de asigurare, sau prin creșterea primei de asigurare că urmare a ajustării la rată inflației.
Urmaș – Beneficiarul Pensiei de urmaș, persoană desemnată de Asigurat în poliță de asigurare.
Utilizatorul (sau locatarul) – Persoană juridică sau fizică/fizică autorizata, căreia i se transmite de către locator dreptul de folosință și posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing.
Uzură – Deprecierea calităților unui bun, stabilită funcție de vechime, întrebuințare și starea de întreținere a acestuia.
Valoarea de răscumpărare – Suma de bani pe care Asiguratorul o plătește Contractantului în cazul în care acesta renunță la contract. în primii trei ani de la începerea contractului, Contractantul nu are dreptul de a își răscumpăra contractul. După încheierea primilor trei ani de la începerea contractului, timp în care primele de asigurare au fost plătite integral, contractul căpăta o valoare de răscumpărare, care se calculează conform documentației tehnice.
Valoare de asigurare – Limită maximă până la care ASTRA răspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate și în funcție de care se stabilește mărimea primei de asigurare
Valoare de asigurare reală – Prețul de cumpărare al unui bun nou, identic (excluzându-se orice rabaturi de preț, dar incluzându-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare și punere în funcțiune precum și impozitele, comisioanele și taxele vamale aferente) din care se scade uzură în raport cu vechimea, întrebuințarea, starea de întreținere și durată normală de viață a bunului asigurat.
Valoare din nou – Valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data încheierii asigurării (stabilită potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de prețuri comunicate de producători).
Valoare reziduală – Valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către Utilizator.
Valută – Monedă națională a unei țări, în numerar sau disponibil în cont, ce îndeplinește funcția de instrument de plată și de rezervă de plată pe plan internațional.
Vătămare corporală – Vătămarea violentă a organismului, care are loc că urmare a unui accident.
Vehicul – Orice autovehicul desemnat pentru călătorie terestră și propulsat prin putere mecanică, dar care nu circulă pe șine.